Ziekenhuiskosten

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Het Beatrixziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). In de DBC worden de kosten van de diagnose, de behandeling en andere kosten die hiermee samenhangen, bijeengebracht. Uitgebreide informatie over het betalen van ziekenhuiszorg vindt u op www.dezorgnota.nl De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in onderstaande animatiefilm verdere uitleg over de declaraties van het ziekenhuis.

Betalen van ziekenhuiszorg

Rekening

Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Wij brengen het bedrag in rekening bij uw verzekeraar, of bij uzelf. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. U betaalt in ieder geval het bedrag voor eigen risico. Omdat we merken dat er veel vragen zijn over de rekening hebben we hieronder veelgestelde vragen over de ziekenhuisrekening en verzekeringen beantwoord.

Vraag aan medewerkers afdeling Zorgadministratie

Vraag aan medewerkers afdeling Zorgadministratie

Wat factureert het ziekenhuis?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor het behandeltraject dat u heeft doorlopen. Het behandeltraject bestaat uit de diagnose die de arts heeft gesteld en de zorgactiviteiten die zijn uitgevoerd. Voorbeelden van zorgactiviteiten zijn röntgenonderzoek, een poliklinisch consult bij de medisch specialist, een ziekenhuisopname of een operatie.

Naar boven

Hoe wordt de hoogte van de rekening bepaald?

De hoogte van de rekening wordt bepaald door de combinatie van uw diagnose en de bijbehorende behandeling. Deze combinatie heet Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Elke combinatie voor diagnose en behandeling heeft een vaste declaratiecode met daaraan een prijs gekoppeld. Zo wordt inzichtelijk welke prijs er bij welke behandeling hoort. Na een behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar een rekening  met de code voor de behandeling en de prijs die daarbij hoort. Soms ontvangt u de rekening zelf.

Naar boven

Waarom krijg ik de zelf de nota voor mijn behandeling?

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:

1. Er is sprake van een eigen bijdrage
De overheid heeft bepaald dat zorgkosten soms niet helemaal vergoed worden. Er is dan sprake van een wettelijke eigen bijdrage, waarvan de hoogte door de overheid is vastgesteld. U betaalt bijvoorbeeld een eigen bijdrage in het geval van een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak in het Beatrixziekenhuis. Wilt u weten of u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

2. U bent niet verzekerd
Als u niet verzekerd bent op het moment dat u voor een diagnose bij de arts kwam, wordt de nota altijd aan uzelf verstuurd. Voor meer informatie over de verplichte basisverzekering of hulp bij het afsluiten van een verzekering kunt u contact opnemen met de Zorgverzekeringslijn.

3. Uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens zijn onjuist
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens actueel zijn. De zorgverzekeraar kan onze ingediende declaratie afwijzen als de aangeleverde gegevens niet overeenkomen met de informatie zoals die bij de zorgverzekeraar bekend is. Als wij uw gegevens niet kunnen achterhalen, sturen wij de nota naar uw huisadres. U kunt in dit geval contact opnemen met ons opnemen. Ook is het belangrijk dat u zich heeft geïdentificeerd. Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze patiënten vast te stellen. Dit geldt voor alle patiënten, dus ook voor kinderen.

4. Er is sprake van zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt.
Als de geleverde zorg niet onder het basispakket valt, krijgt u de nota altijd thuisgestuurd. Als de geleverde zorg onder uw aanvullende verzekering valt, kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt deze nota dan geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

5. Er is geen geldige verwijzing
Als nieuwe patiënt heeft u voor het bezoek aan een specialist altijd een verwijsbrief nodig. U krijgt een verwijsbrief van een arts uit de eerste lijn (bijvoorbeeld uw huisarts) of van een specialist als u doorverwezen bent naar een ander specialisme of naar een ander ziekenhuis. Voor alle niet-spoedeisende hulp is dit een landelijke verplichting. Als u op eigen initiatief een afspraak maakt met een specialist, dan is een zorgverzekeraar niet verplicht om uw gemaakte zorgkosten te vergoeden. U loopt dan een groot risico dat u zelf een nota zult ontvangen. Dit geldt ook als de specialist heeft bepaald dat u niet langer onder behandeling bent en gecontroleerd wordt door uw huisarts. Mochten de klachten terugkomen, dan moet u eerst een verwijsbrief van uw huisarts hebben, voordat u weer een afspraak maakt bij de specialist. Doet u dit niet, dan krijgt u zelf de nota voor de behandeling.

6. Uw selectieve polis ('budgetpolis') vergoedt de zorg niet volledig
Meerdere zorgverzekeraars bieden tegenwoordig selectieve polissen - ook wel budgetpolissen - aan tegen een lagere premie. Bij een selectieve polis worden door een zorgverzekeraar niet alle zorgverleners gecontracteerd. Als u een selectieve polis heeft is het verstandig om voorafgaand aan een behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Naar boven

Wat kan er naast een DBC worden gedeclareerd?

De meeste zorg die u krijgt, wordt via een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) gedeclareerd, maar er zijn enkele uitzonderingen.
Deze uitzonderingen worden gefactureerd met een zorgactiviteit. Dit betreft onder andere de volgende behandelingen:

  • Alle kaakchirurgische behandelingen;
  • Verrichtingen voor 'intensive care' zorg;
  • Poliklinische fysiotherapie;
  • Onderzoek aangevraagd door uw huisarts;
  • Dieetadvisering;
  • Dure geneesmiddelen.

In tegenstelling tot Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) worden deze zorgactiviteiten meestal snel na de behandeling gedeclareerd.

Naar boven

Hoe kan ik een tarief opzoeken?

De tarieven 2016, 2015 en 2014 van het Beatrixziekenhuis staan op onze website. Afhankelijk van eventuele prijsafspraken met uw zorgverzekeraar kan het bedrag van de ziekenhuisfactuur lager zijn.

Waarom duurt het zo lang voordat het ziekenhuis de rekening stuurt?

Voor het afsluiten van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) gelden landelijke afsluitregels. Voor een nieuwe patiënt staat een poliklinische Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) 90 dagen open. Als de behandeling na 90 dagen nog niet is afgerond, komt u in een poliklinisch vervolgtraject waar een poliklinische vervolg-DBC voor is. Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) die in het voorgaande jaar geopend zijn, staan dan 365 dagen open, tenzij er een klinische opname of operatie volgt in uw vervolgtraject.

In het geval dat u wordt opgenomen of geopereerd,  sluit een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) 42 dagen na afloop van de opname of de operatie. Voor DBC’s die geopend zijn in het voorgaande jaar wordt de doorlooptijd verkort tot maximaal 120 dagen. Dit geldt zowel voor reguliere als vervolgpatiënten. In specifieke gevallen gelden deze standaardregels niet. Dat is vooral bij zorg die moeilijk in vaste termijnen is in te delen, zoals een zwangerschap. Ook bij zorg die in korte tijd erg intensief is zijn er uitzonderingen, zoals dialyse of een oncologische therapie.

Om ervoor te zorgen dat patiënten weten aan wie ze vragen kunnen stellen over de ziekenhuisrekening, heeft de minister bepaald dat zorgverzekeraars hiervoor verantwoordelijk zijn. Heeft u vragen over uw ziekenhuisrekening? Dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Naar boven

Waar vind ik mijn zorgnota?

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. In de ziekenhuisrekening staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s), de kosten, de begin- en einddatum van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling één of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert en verwerkt de declaratie van het ziekenhuis. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan.

Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit online account aanvragen.

Naar boven

Wordt mijn behandeling vergoed?

Behandelingen in de ziekenhuizen waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt, worden altijd volledig vergoed. Voor behandelingen in ziekenhuizen waarmee uw verzekeraar geen contract heeft afgesloten, stelt de verzekeraar zelf een vergoeding vast in de premievoorwaarden. Informeer daarom eerst bij uw verzekeraar met welke ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt, zodat u zeker weet dat uw behandeling volledig vergoed wordt. Wilt u toch naar een ziekenhuis waar uw zorgverzekeraar geen afspraak mee heeft? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling.

Naar boven

Ik ben niet verzekerd. Welke tarieven gelden in 2016 voor mij?

Voor een beperkt deel van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC) heeft de overheid het tarief vastgesteld. Het ziekenhuis moet dit bedrag bij u in rekening brengen. Voor de rest van de DBC's heeft het ziekenhuis de tarieven vastgesteld.

Naar boven

Mijn verzekeraar heeft geen afspraak met het ziekenhuis. Kan ik wel mijn behandelend specialist behouden?

Zorgverzekeraars kopen voldoende zorg in om aan de aanspraken van hun verzekerden tegemoet te kunnen komen. Dat betekent dus dat de verzekerde/patiënt te allen tijde de zorg - in voldoende mate en op tijd - kan krijgen waar hij of zij volgens zijn verzekeringsaanspraken recht op heeft.

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt met het ziekenhuis waar uw behandelend specialist werkt. Wilt u toch naar deze specialist, informeer dan altijd eerst bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling.

Naar boven

Waarom moet ik ook een deel van de rekening zelf betalen?

Dit hangt af van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het Beatrixziekenhuis. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Naar boven

Kan ik de nota die het ziekenhuis mij heeft toegestuurd indienen bij mijn verzekeraar?

U kunt uw nota altijd indienen bij uw verzekeraar. De vergoeding die u krijgt, is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met het Beatrixziekenhuis. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Naar boven

Hoe zit het mijn eigen risico?

Wij raden u aan hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.

Naar boven

Zit ziekenhuiszorg in de basisverzekering?

Alle medisch noodzakelijke zorg zit in de basisverzekering. Dit is bijvoorbeeld geneeskundige, verpleegkundige en farmaceutische zorg. Dit geldt ook voor een opname in het ziekenhuis. Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, kunt u zich aanvullend verzekeren. Uw zorgverzekeraar kan hier meer informatie over geven.

Naar boven

Wanneer moet ik het ziekenhuis doorgeven dat ik van zorgverzekeraar gewisseld ben?

Op het moment dat u in het ziekenhuis komt voor een consult, een onderzoek of opname, moet u bij de polikliniekreceptie uw gegevens laten wijzigen. U krijgt dan een nieuwe polikliniekkaart met daarin uw gewijzigde gegevens.

Naar boven

Wat verandert er voor mij als ik van zorgverzekeraar wissel?

Voor u als patiënt verandert er niets in de zorg die u in het ziekenhuis krijgt. Wel kan het zijn dat uw verzekeraar voor uw polis geen zorg heeft ingekocht. Vraagt u daarom bij uw zorgverzekeraar of er zorg is ingekocht bij het Beatrixziekenhuis. Voor de administratie in het ziekenhuis brengt de nieuwe zorgverzekering extra werk met zich mee. Eventuele veranderingen, bijvoorbeeld als u een andere ziektekostenverzekering en/of ander polisnummer krijgt, moeten in het ziekenhuisinformatiesysteem worden ingevoerd.

Naar boven

Ik ben tijdens de looptijd van de behandeling van verzekeraar veranderd. Wat betekent dat?

De verplichting volgens de wet is er om aan de verzekeraar te factureren als deze een contract met het Beatrixziekenhuis heeft afgesloten. Als dit niet zo is, dan moet de factuur bij de patiënt worden indiend. Daarnaast is het Beatrixziekenhuis verplicht om te factureren aan de verzekeraar die bij de start van de behandeling uw verzekeraar was.

Naar boven

Kan ik naar het Beatrixziekenhuis komen als mijn verzekeraar géén contact heeft met het ziekenhuis?

Ja, dat kan. Het is wel verstandig om dit eerst met uw zorgverzekeraar te bespreken, omdat dit financiële consequenties voor u kan hebben.

Naar boven