Vervolgzorg kwetsbare ouderen na SEH-bezoek uitstekend geregeld

In Nederland neemt de druk op de spoedeisende hulp (SEH) steeds meer toe. Eén van de oorzaken is de groeiende stroom van hulpbehoevende, kwetsbare ouderen die zich melden met uiteenlopende gezondheidsproblemen. Rivas biedt naast ziekenhuiszorg ook verschillende vormen van kortdurende, langdurige en thuiszorg en daarom kan vervolgzorg voor de kwetsbare oudere op de SEH in Gorinchem elke dag van de week en zelfs in het weekend snel en goed worden geregeld.

Overheidsbeleid stimuleert dat ouderen steeds langer thuiswonen. De zorgvraag van kwetsbare ouderen wordt daardoor steeds complexer, zowel in de huisartspraktijk als in de thuiszorg. Ook op de SEH van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is sprake van een groeiende stroom van hulpbehoevende, kwetsbare ouderen met uiteenlopende gezondheidsproblemen. Zo lang mogelijk thuiswonen is een mooi uitgangspunt, zolang het veilig en verantwoord is. Steeds vaker blijkt pas op de SEH hoe broos het evenwicht thuis was.

Verschil maken
'Er is veel te doen over ouderenzorg in Nederland. De zorg specifiek voor kwetsbare ouderen gaat onder meer gebukt onder gebrek aan afstemming en aan inzicht in beschikbare capaciteit.' Aan het woord is manager patiëntenlogistiek, Maurits Poirot. Hij legt uit hoe Rivas, tegen de landelijke trend in, hét verschil maakt voor kwetsbare ouderen. 'Huisartsen, spoedeisende hulp-artsen, specialisten ouderengeneeskunde, (geriatrie)verpleegkundigen, klinisch geriaters en zorgadviseurs vormen doordeweeks en in het weekend een team rondom de kwetsbare oudere. Met de ruime ervaring die we hier hebben met ketenzorg voorkomen we dat kwetsbare ouderen tussen de wal en het schip vallen. Daarbij betrekken we uiteraard ook collega-zorgorganisaties.'

Bepalen juiste zorg
De taak van het team is om de juiste zorg te regelen, op het juiste moment, door de juiste zorgprofessional. Peter Gathier, SEH-arts in het Beatrixziekenhuis: 'Hiervoor hanteert het team een stroomschema. Is na behandeling op de SEH opname in het ziekenhuis noodzakelijk, dan wordt de kwetsbare oudere patiënt opgenomen. Is opname in het ziekenhuis niet noodzakelijk, dan moet worden bepaald of terugkeer naar huis mogelijk is of dat er (elders) vervolgzorg nodig is. In dit laatste geval kan een patiënt bijvoorbeeld in een verpleeg-/verzorgingshuis worden opgenomen.”

'Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde bij Rivas vult aan: ‘En we stellen nog drie andere belangrijke vragen. Kunt u naar het toilet? Kunt u in en uit bed? Kunt u met een alarmknop zelf hulp inschakelen? Als er maar één nee tussen zit, is het duidelijk dat thuis wonen tijdelijk of voor langere tijd niet gaat lukken. En dat dus vervolgzorg nodig is.'

Passende zorg
Die zorg kan Rivas bieden in de vorm van eerstelijnsverblijf, respijtzorg, thuiszorg, revalidatiezorg en verpleeghuiszorg. Poirot: ‘Kwetsbare ouderen hebben recht op passende zorg en mogen geen last hebben van ‘hokjes denken’ tussen de verschillende vormen van zorg of de ingewikkelde financiering in de zorg. De ervaring in andere vernieuwende projecten bij Rivas leert dat ook zorgverzekeraars bereid zijn mee te denken hoe de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats te realiseren. Dit resulteert uiteindelijk in zuiniger en zeker ook zinniger zorg.’
En met één digitaal cliëntdossiersysteem, is het mogelijk voor Rivas om de zorg goed af te stemmen en informatie uit te wisselen. 'Bovendien helpt direct inzicht in de beschikbaarheid van zorg ons via hetzelfde systeem, om de juiste zorg op de juiste plek te regelen', vertelt Poirot.

Resultaat
De spoedzorg in de regio Gorinchem is nog steeds goed toegankelijk en andere vormen van zorg raken niet in de verdrukking. Oudere, kwetsbare patiënten zonder medische indicatie verblijven niet langer dan nodig op de SEH of in de kliniek van het Beatrixziekenhuis. Vervolgzorg wordt overdag en 's avonds en ook in het weekend geregeld.

Winst in voortraject
Naast goed geregelde vervolgzorg is ook nog winst te behalen in het voortraject. Ook daar heeft Rivas al bijna 20 jaar ervaring mee in de vorm van het Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum (GOAC). Geriatrieverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen op verwijzing van huisarts of specialist worden ingeschakeld. Hun onderzoek en advies is er op gericht om de gezondheid en omstandigheden te optimaliseren zodat ouderen langer veilig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit gebeurt in samenwerking met paramedici, psychologen en thuiszorg. Ook mantelzorgers worden nauw betrokken. Weinberg ziet hier de noodzakelijke ontwikkeling naar de toekomst: ‘Voor kwetsbare ouderen is het van groot belang dat hun situatie vroegtijdig in kaart wordt gebracht en dat ze begeleid worden. Met passende ketenzorg kunnen crisissituaties en ziekenhuisverwijzingen voorkomen worden.’

Maurits Poirot, manager logistiek