Schoolziekteverzuim

Wanneer kinderen op het basisonderwijs en jongeren op het voortgezet onderwijs meer dan gemiddeld geoorloofd verzuimen, kunnen onze medewerkers secundaire preventie uitvoeren. Zij volgen het Ziekteverzuim protocol Zuid-Holland-Zuid voor leerlingen van het basis-, primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Kinderen met een meer dan gemiddeld geoorloofd verzuim en hun ouders worden, na een gesprek met de mentor of zorgcoördinator van school, uitgenodigd voor een consult bij de Jeugdarts.

Samen met kind en ouders wordt gekeken wat er speelt. Is er sprake van medische problematiek?  Psychosociale problematiek? Spelen er factoren in de thuissituatie mee? Met ouders en kind brengen wij in kaart wat er speelt rondom de jeugdige zoals kind eigen (medische) factoren, ouder- en omgevingsfactoren.

Om het verzuim te verlagen worden gezamenlijk activiteiten en afspraken uitgezet. Zo nodig verwijzen onze professionals naar de schoolmaatschappelijk werker of jeugdhulpverlening. De jeugdarts stelt, wanneer dit nodig is, samen met het kind en de ouders een re-integratieplan op.

Daar waar belemmerende (medische) factoren een rol spelen in het schoolziekteverzuim van kind en ouders adviseert de jeugdarts, vanuit de sociaal-medische invalshoek, de school over het opstellen van een aangepast lesprogramma.

Samenwerking binnen het ondersteuningsteam van de school is onderdeel van deze aanpak. Met name de mentor/ zorgcoördinator, leerplichtambtenaar en de jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben hierin een prominente rol.