17 juni 2020

Antwoord op veelgestelde vragen corona en verpleeghuizen

Tijdens deze bijzondere tijd houden wij u via deze website regelmatig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra. Onderstaand vindt u een lijst met vragen en antwoorden, omdat wij u goed willen informeren. Deze lijst vullen wij regelmatig aan. Zo kunt u op algemene vragen makkelijk antwoord krijgen. De antwoorden kunnen veranderen zodra het beleid voor veilige zorg wijzigt. Wij passen deze dan aan. Daarbij vermelden we dan de datum waarop de aanpassing heeft plaatsgevonden.

Op welke locaties zijn er besmettingen?

Op dit moment zijn er geen bewoners besmet met het coronavirus.

Bij Rivas Zorggroep hebben wij op verschillende locaties bewoners gehad die besmet waren met het coronavirus. Ons uitgangspunt is dat wij transparant zijn als het gaat om een uitbraak van het virus op een locatie. Bij transparantie horen uiteraard geen geheimen, wel hebben we te maken met belangen en privacy van individuele bewoners en hun familie.
 
Wij melden besmettingen daarom allereerst bij de direct betrokkenen: de betreffende bewoners en hun directe familie, de eerste contactpersonen. Ook worden de andere bewoners en hun contactpersonen geïnformeerd over een besmetting op de locatie. Wij onderhouden goed en regelmatig contact met onze cliëntenraad, het Zorgkantoor en de GGD. Wij melden daar nieuwe besmettingen en daarbij worden ook altijd aantallen gegeven. Wij volgen daarbij onze vaste procedures, waarin we hebben geborgd dat alle direct betrokkenen en belanghebbenden altijd geïnformeerd zijn en dat tegelijk de privacy van individuele bewoners gewaarborgd is.

Hoeveel bewoners en cliënten zijn besmet en hoeveel zijn er overleden?

We zien dat ongeveer 5 procent van onze bewoners besmet raakt met het coronavirus en éénderde van de met corona besmette bewoners overlijdt als gevolg van het virus. De werkelijkheid kan licht afwijken, omdat de situatie elk moment kan veranderen.

Hoe zorgt Rivas ervoor dat bewoners veilig zijn?

Wij nemen alle veiligheidsmaatregelen in acht en gebruiken de persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten, handschoenen, spatbrillen) zoals voorgeschreven door het RIVM. Daarnaast proberen we ook in het verpleeghuis de 1,5 meter afstand in acht te nemen wanneer dat maar kan. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kans op besmetting te voorkomen. Ook bezoekers krijgen van ons een mondkapje en worden gecontroleerd op gezondheidsklachten.

Hoe is de capaciteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s)?

Rivas heeft geen tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de regio waar Rivas actief is, werken alle ouderenzorgorganisaties samen met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), die de distributie van de middelen in de regio coördineert. De voorraden zijn samengevoegd en worden verdeeld naar behoefte. Dit om te voorkomen dat een organisatie een tekort heeft aan beschermingsmaterialen, zoals mondkapjes, schorten en brillen. Veel mensen zijn daarom dagelijks bezig met het controleren van de voorraden, bestellen en ophalen van beschermingsmaterialen.

Gebruikt Rivas altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij bewoners?

Wij gebruiken enkel persoonlijke beschermingsmiddelen bij (vermoeden van) een besmetting van een bewoner of bij een medewerker die verkouden is of hoest, maar geen koorts heeft. (Bij koorts mag een medewerker niet werken).

Wat gebeurt er als een bewoner besmet blijkt te zijn?

Bij een (verdenking van een) besmetting wordt direct contact opgenomen met de eerste contactpersoon. We informeren de bewoner en zijn of haar familie. Om verdere besmetting te voorkomen nemen we een aantal maatregelen. De betreffende wordt afgezonderd en in strikte isolatie verzorgd. Deze bewoner verblijft in de eigen kamer, met de deur gesloten. Deze bewoner neemt vanzelfsprekend geen deel meer aan de activiteiten en komt ook niet meer in de groepsruimten. Iedereen, die werkt bij de betreffende bewoner, beschermt zichzelf goed om verdere besmetting te voorkomen. Medewerkers dragen beschermingsmaterialen zoals onder andere een mondmasker, handschoenen en beschermend, blauw schort wanneer zij een bewoner, die besmet is met corona, verzorgen.

Wat gebeurt er als een medewerker besmet blijkt te zijn?

Als een medewerker verkoudheidsklachten heeft, wordt de medewerker getest. In de tijd liggend tussen de klachten en de testuitslag werkt een medewerker volgens protocol met de vereiste persoonlijke beschermingsmaterialen. Als een besmetting met het coronavirus is vastgesteld, wordt de besmette medewerker direct naar huis gestuurd om daar uit te zieken.

Mag ik een bezoek brengen aan een bewoner?

De bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt onder voorwaarden steeds verder versoepeld. Wij zijn blij dat de meeste van onze woonlocaties voorzichtig weer bezoek kunnen toestaan. Per locatie wordt gekeken of het veilig is bezoek toe te laten. Vanzelfsprekend mogen er geen coronabesmettingen zijn.

Lees hier meer informatie over de bezoekregeling.

Neemt Rivas nog bewoners in zorg?

Nieuwe bewoners zijn van harte welkom op onze locaties. Bewoners kunnen alleen verhuizen naar woongroepen waar geen bewoners besmet zijn met het coronavirus. Bij inhuizing van een nieuwe bewoner volgen wij de strikte richtlijnen van het RIVM.

Dit ligt anders voor woongroepen met het coronavirus besmette bewoners, danwel op woongroepen van bewoners die herstellende van corona zijn. Daar nemen wij geen nieuwe bewoners op. Daar is nu geen sprake van. Op woongroepen waar zorgverleners bewoners hebben verzorgd die met corona besmet zijn, hebben bewoners tijd, rust en aandacht nodig om volledig te herstellen. Maar ook het team zorgverleners heeft tijd nodig om bij te komen van deze zeer intensieve periode. De locatieleider en de zorgregisseur beoordelen of een woongroep weer toe is aan het opnemen van nieuwe bewoners.

Neemt Rivas ook met corona besmette bewoners in zorg?

In principe niet. Als een kwetsbare oudere besmet blijkt te zijn met het coronavirus, dan is strikte isolatie noodzakelijk. Dus de plek waar iemand op dat moment is, wordt de plek waar die persoon in strikte isolatie de zorg krijgt, die hij of zij nodig heeft.

Hoe wordt bij bewoners in de gaten gehouden of zij klachten hebben?

De medewerkers beschermen de bewoners goed door goed en zorgvuldig alle voorschriften en hygiënemaatregelen op te volgen. Alleen dan kunnen zij bewoners veilig de zorg verlenen. Verder zijn medewerkers bij zichzelf en de bewoners extra alert op verkoudheidsklachten, temperatuurverhoging of een verandering in de gezondheidstoestand. Zo nodig kan een medewerker of bewoner snel worden getest op corona.