Neuropsychologisch onderzoek

U bent door uw arts doorverwezen voor een neuropsychologisch onderzoek. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Het onderzoek

Neuropsychologie bestudeert de relatie tussen gedrag en de werking van de hersenen. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek kan worden onderzocht of bepaalde problemen in het dagelijks leven, zoals vergeetachtigheid of concentratieverlies, verklaarbaar zijn door een hersenbeschadiging of -aandoening. Een neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog. Het doel van het onderzoek is om informatie te verkrijgen over de mogelijke aard van de ervaren problemen en om advies te geven over hoe u het beste met de beperkingen kan omgaan.

Enkele voorbeelden van situaties waarin een neuropsychologisch onderzoek kan worden afgenomen zijn:

  • U heeft zich - ondanks uw hoge leeftijd - altijd prima zelfstandig kunnen redden, maar begint langzamerhand van alles te vergeten. Met neuropsychologisch onderzoek kan worden onderzocht of dit beeld past bij beginnende dementie. Daarnaast adviseren we u over hoe u en de mensen uit uw omgeving daar het beste mee om kunnen gaan.
  • U heeft een herseninfarct gehad en ervaart problemen met uw concentratie, planning en het bewaren van overzicht. De psycholoog onderzoekt wat de aard is van uw problemen en geeft u en de mensen uit uw omgeving adviezen over hoe hiermee om te gaan. Tevens kan nagegaan worden of training (bijvoorbeeld geheugen- of concentratietraining) zinvol is.
  • Uw kind - dat zich altijd normaal heeft ontwikkeld - gaat op school achteruit in zijn prestaties. De psycholoog kan vaststellen welke cognitieve moeilijkheden uw kind precies heeft en of er aanwijzingen zijn voor een ziekteproces in de hersenen. De bevindingen uit het neuropsychologisch onderzoek leiden ook tot begeleidingsadviezen voor u als ouder(s) en de docenten van uw kind.
  • U loopt vast op uw werk vanwege geheugen- en concentratieproblemen. De psycholoog kan onderzoeken of dit een gevolg lijkt te zijn van een mogelijke hersenbeschadiging, of dat andere factoren, zoals overspannenheid of een depressie, een rol spelen.

Tijdens het onderzoek

Tijdens een eerste gesprek brengt u samen met de psycholoog uw klachten in kaart. Vervolgens wordt een aantal tests en soms ook enkele vragenlijsten afgenomen. De tests zijn ontworpen om cognitieve functies zoals geheugen, concentratie, planning, redeneervermogen, werktempo, waarneming, ruimtelijk inzicht en taalvaardigheden te meten. Welke tests u doet, is afhankelijk van de vraagstelling van het onderzoek. Door middel van vragenlijsten kunnen persoonlijkheidskenmerken of klachten als pijn, angst of somberheid in kaart worden gebracht. De tests en vragenlijsten worden mondeling of schriftelijk afgenomen. Wanneer u gebruikmaakt van een (lees)bril of gehoorapparaat dan wordt u verzocht deze mee te nemen naar het onderzoek.

Vaak vraagt de psycholoog aan een familielid of goede bekende aanvullende informatie over eventuele veranderingen in uw functioneren. Dit kan tijdens of na het onderzoek plaatsvinden. Hiervoor zal eerst uw toestemming gevraagd worden.

Tijdsduur

De duur van het onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling. Gemiddeld neemt het onderzoek twee tot vier uur in beslag. Het is mogelijk om het onderzoek over meerdere bezoeken te verspreiden, bijvoorbeeld wanneer u snel vermoeid raakt.

Uitslag

Na het onderzoek werkt de psycholoog de testresultaten en eventuele vragenlijsten uit. De onderzoeksresultaten worden weergeven in een neuropsychologisch verslag. Na uw mondelinge akkoord zal de conclusie van het onderzoek met de verwijzend arts gedeeld worden. Wanneer u wilt, krijgt u een kopie van het verslag.

Contact

Voor meer informatie