Cliëntenraad

Om cliënten in de gelegenheid te stellen mede de kwaliteit van de zorg te bewaken, is in 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen tot stand gekomen. Door deze wet is het een verplichting de cliëntenmedezeggenschap te regelen. De wet is op 1 juli 2020 herzien.

Overlegstructuur

De cliëntenmedezeggenschap van Rivas volgt de organisatiestructuur. Rivas is georganiseerd in drie domeinen: Langdurige zorg, Wijkverpleging en Ziekenhuiszorg. En overkoepelend overlegt de Centrale Cliëntenraad met de Raad van Bestuur.

Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad en de cliëntenraden van de domeinen behartigen de belangen van cliënten die zorg van Rivas ontvangen. De cliëntenraden hebben  de bevoegdheden om over cliëntgerichte zaken gevraagd of ongevraagd advies of instemming te geven aan resp. de Raad van Bestuur dan wel de directeur van het betreffende domein, die gesprekspartner is.

Cliëntenraden

Het domein Langdurige zorg heeft een bijzondere overlegstructuur: iedere woonlocatie voor langdurige zorg heeft een cliëntenoverleg. Een afvaardiging van een aantal cliëntenoverleggen in hetzelfde werkgebied vormen een clusterraad. Er zijn vier clusterraden. Een afvaardiging van de vier clusterraden vormen de cliëntenraad Langdurige zorg.

Daarnaast zijn er de cliëntenraad Wijkverpleging en de cliëntenraad Beatrixziekenhuis.

Centrale cliëntenraad

 In de Centrale Cliëntenraad zitten van iedere cliëntenraad twee leden en er is een onafhankelijke voorzitter. Deze raad bespreekt de organisatiebrede zaken met de Raad van Bestuur zoals mensgerichte zorg, begroting, jaarverslag en andere cliëntgerichte zaken die de domeinen overstijgen. De advies- en instemmingsbevoegdheden zijn afgestemd met de cliëntenraden. De centrale cliëntenraad heeft ook de bevoegdheid om een lid en een plaatsvervangend lid voor te dragen voor de Onderzoeksadviescommissie die klachten behandelt. De centrale cliëntenraad heeft jaarlijks contact met de Raad van Toezicht en maakt deel uit van de voordrachtscommissie om vacatures in de Raad van Toezicht in te vullen.

Visie cliëntenmedezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten die zorg ontvangen van Rivas wordt uitgevoerd door betrokken leden met belangstelling voor de zorg. De wettelijk geregelde cliëntmedezeggenschap is gericht op het welbevinden van cliënten en de mensgerichte zorg.

Missie cliëntenmedezeggenschap

De cliëntenraden behartigen de belangen van cliënten door een constructieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het overleg over de zorgverlening van Rivas en adviseren gevraagd en ongevraagd aan de directeur van het betreffende domein of de Raad van Bestuur.

Reglementen en richtlijnen

Voor de cliëntenraden en de centrale cliëntenraad zijn medezeggenschapsregelingen vastgesteld. Voor de cliëntenoverleggen en de clusterraden zijn richtlijnen opgesteld.

> Model reglement voor een cliëntenraad van Rivas Zorggroep
> Reglement centrale cliëntenraad Rivas Zorggroep 
> Model richtlijn voor een cliëntenoverleg van Rivas Zorggroep
> Model richtlijn voor een clusterraad van Rivas Zorggroep

Ondersteuning en faciliteiten

De centrale cliëntenraad en de Raad van Bestuur hebben afspraken gemaakt over een regeling met betrekking tot ondersteuning en facilitering van de cliëntenmedezeggenschap van Rivas. Rivas stelt de faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële middelen ter beschikking aan de cliëntenraden, zodat deze hun taak naar behoren kunnen uitoefenen. De leden van de cliëntenraden ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Rivas is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.