Cliëntenraad Ziekenhuiszorg

De ziekenhuiszorg wordt geleverd door het Beatrixziekenhuis te Gorinchem en de bijbehorende Lingepolikliniek te Leerdam. Het verzorgingsgebied omvat de Alblasserwaard, de Vijfherenlanden en het Land van Heusden en Altena.

Wat doet de Cliëntenraad?

De cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die zijn aangewezen op zorg binnen het ziekenhuis. Het kan gaan om beleidsmatige onderwerpen maar ook om zaken die cliënten direct raken. Denk hierbij onder andere aan: het kwaliteitsbeleid, privacy, voorlichting, bejegening, het behandelaanbod, de nieuwbouw, de inrichting van afdelingen en/of voorzieningen op het terrein. De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en overlegt daarover met de directeur.

Het jaarverslag 2020 van de cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis vindt u hier.

Hoe werken wij?

De cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis komt maandelijks in vergadering bij elkaar. Hierin wisselen leden informatie en meningen met elkaar uit en worden er standpunten ingenomen en besluiten genomen. Deze besluiten worden kenbaar gemaakt tijdens een overleg met de directeur. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

De cliëntenraad heeft voor 2021 een jaarplan opgesteld dat u hier kunt inzien.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden die zich inzetten voor de belangen van cliënten. De leden zijn (ex)cliënten of geïnteresseerden in de zorg die het ziekenhuis levert. Zij proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over zaken die voor cliënten belangrijk zijn.

De leden zijn:
Dhr. A. L. van Duin, voorzitter
Mw. H.M.G. de Ridder-Goetjaer
Dhr. L.P.T. Verwijmeren
Dhr. W.S.M. de Jong
Dhr. W. van Leussen
Dhr. M.P.A. Schilten
Mw. M.A. Peijnenburg

Vacature

Bereikbaarheid

Wij stellen het op prijs om suggesties en opmerkingen van u te krijgen. Twijfel daarom niet en laat het de Cliëntenraad weten:

Cliëntenraad Beatrixziekenhuis en Lingepolikliniek
t.a.v. ambtelijk secretaris cliëntenraden
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
Telefoon: (0183) 64 51 16
E-mail: clientenraadBZ@rivas.nl
Informatie op de site: www.rivas.nl/clientenraad