Nazorgbureau pré- en dysmaturen

Op de polikliniek

Als een baby te vroeg wordt geboren, een te laag geboortegewicht heeft of een zeer moeizame start heeft, kan dat een ingrijpende gebeurtenis zijn. Opname in het ziekenhuis en een verblijf in de couveuse zorgen ervoor dat u als ouder een andere start maakt met uw kind.

Kinderen die te vroeg en/of te licht worden geboren moeten vaak een inhaalslag maken. Het kan zijn dat hierdoor de ontwikkeling wat anders verloopt. Extra zorg voor uw kind en begeleiding en ondersteuning voor u als ouder kan dan een bijdrage leveren aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van uw kind.

Op het nazorgbureau wordt deze kennis op één plek geboden door verschillende disciplines. Deze hulpverleners stemmen hun zorg op elkaar af. Het is hierdoor mogelijk om in een vroeg stadium eventuele problemen te signaleren en een eenduidig behandelplan af te spreken.

Wanneer komt u met uw kind in aanmerking voor het nazorgbureau?

U komt in aanmerking als uw kind onder behandeling is bij een kinderarts van het Beatrixziekenhuis van Rivas Zorggroep in Gorinchem omdat:

  • uw kind geboren is bij een zwangerschapsduur korter dan 34 weken;
  • en/of uw kind een geboortegewicht heeft wat lager is dan voor de zwangerschapsduur verwacht mag worden;
  • en/of uw kind een moeilijke start heeft gemaakt.

Aanmelding

De kinderarts zorgt ervoor dat u aangemeld wordt. Wanneer het ernaar uitziet dat uw kind mee mag naar huis, vindt er overleg plaats met u en de kinderverpleegkundige om de mogelijkheden in de poliklinische fase te bespreken.

Begeleiding door de jeugdverpleegkundige

Als u en uw kind worden aangemeld bij het nazorgbureau krijgen de jeugdverpleegkundigen hier een melding van. Eén van hen neemt dan telefonisch contact met u op. Soms maakt zij al een afspraak met u voor een kennismaking op de couveuseafdeling.

Als uw kind met ontslag gaat, neemt een verpleegkundige van de couveuse-afdeling contact op met de jeugdverpleegkundige van het nazorgbureau. Vervolgens wordt u door haar gebeld voor een intake-gesprek. Als u binnen het werkgebied van Rivas woont, zal het gesprek bij u thuis plaatsvinden. Zo nodig wordt dan ook de gehoorscreening verricht.

Woont u buiten het werkgebied van Rivas dan zal het intakegesprek telefonisch plaatsvinden en wordt de gehoorscreening verricht door de jeugdgezondheidszorgorganisatie van uw regio.

De jeugdverpleegkundige kan vragen beantwoorden over voeding, opvoeding en verzorging van uw kind en u zonodig informatie geven over andere onderwerpen. Dit gebeurt allemaal in nauw overleg met de andere specialisten die in het nazorgbureau samenwerken.

Schoolarts

Bij kinderen van vierenhalf jaar of ouder, nemen de jeugdarts en jeugdverpleegkundige 4-19 jaar de begeleiding van uw kind over van de jeugdarts en jeugdverpleegkundige 0-4 jaar van het nazorgbureau. Zij worden, nadat u toestemming heeft gegeven, geïnformeerd over het traject dat uw kind doorlopen heeft.

Wie werkt er?

Verschillende specialisten van het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg werken samen binnen het nazorgbureau;

  • een kinderarts;
  • een jeugdarts 0-4 jaar;
  • een jeugdverpleegkundige 0-4 jaar;
  • een kinderfysiotherapeut;
  • een orthopedagoog;
  • een logopedist.

Tijdens het spreekuur heeft u meestal meer dan één afspraak bij verschillende hulpverleners; hierdoor bent u vaak langere tijd bezig en is er soms een wachttijd tussen de verschillende afspraken. Het kan handig zijn (extra) voeding mee te nemen en de rest van de dag rustig aan te doen, omdat het heel veel energie vraagt van u en uw kind.

Na afloop van het spreekuur is er een overleg tussen alle hulpverleners van het nazorgbureau waarin alle kinderen die op het spreekuur aanwezig waren, worden besproken. Eventueel wordt n.a.v. dit overleg nog telefonisch contact met u opgenomen voor een vervolgafspraak of advies.

Afspraak maken

Elke 2 weken vindt er op maandagochtend een spreekuur plaats (m.u.v. feestdagen).

Het spreekuur wordt gehouden op de polikliniek kindergeneeskunde van het Beatrixziekenhuis.

Volgens een schema dat voor uw kind wordt samengesteld worden u en uw kind opgeroepen voor een bezoek aan het nazorgbureau. U ontvangt de uitnodiging ongeveer 2 weken voor de geplande afspraak.

Indien het voor u niet mogelijk is op de afspraak aanwezig te zijn, verzoeken wij u zo snel mogelijk (minimaal 24 uur eerder) contact op te nemen met de polikliniek Kindergeneeskunde, Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Telefoonnummer tijdens kantooruren (0183) 64 42 45.

Het consultatiebureau is een onderdeel van het nazorgbureau. De inentingen vinden op het nazorgbureau plaats; u hoeft dus geen gebruik te maken van het gewone consultatiebureau in uw woonplaats.

Wij raden u aan wel even contact met de wijkverpleegkundige aldaar op te nemen. U kunt dan eventueel ook gebruik maken van bijvoorbeeld het inloopspreekuur om eens extra te wegen.

Indien de wijkverpleegkundige meer informatie wil over het nazorgbureau kan hij/zij contact opnemen met de jeugdverpleegkundigen. Persoonlijke informatie over u en uw kind blijft, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, binnen het team van het nazorgbureau.

Voor meer informatie over de begeleiding van u en uw kind kunt u terecht bij de polikliniek kindergeneeskunde, Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Telefoonnummer tijdens kantooruren (0183) 64 42 45.

Als uw kind ziek is, koorts heeft, hoest of een kinderziekte heeft, dient u eerst contact op te nemen met de huisarts voordat u het nazorgbureau bezoekt.