Interne geneeskunde

Het specialisme

De interne geneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren (= herkennen en benoemen) en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Het is een breed vakgebied dat uit verschillende deelspecialisme bestaat, zoals:

 • allergologie (afweerstoornissen, overgevoeligheidsreacites, allergieën);
 • bloedtransfusiegeneeskunde;
 • endocrinologie (hormoon- en stofwisselingsziekten);
 • hematologie (bloedziekten);
 • infectieziekten;
 • Intensive Care;
 • klinische farmacologie (onderzoek naar de toepassing van medicijnen);
 • nierziekten;
 • medische oncologie (kanker);
 • ouderengeneeskunde;
 • vasculaire geneeskunde (hart- en vaatziekten).

Algemeen internisten (met of zonder specifieke deskundigheid) behandelen patiënten met complexe problemen op het gebied van meerdere organen.

Diagnose

De internist stelt de diagnose op basis van wat u vertelt over uw klachten en op basis van het lichamelijk onderzoek. Soms zijn meer ingewikkelde onderzoeken nodig om achter de oorzaak van uw klachten te komen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • bloed- en urineonderzoek;
 • een echo (bij verdenking op een aandoening van de buikorganen);
 • een röntgenfoto van de borstkas (bij het vermoeden van een longaandoening).

In de behandeling van ziekten kan de internist medicijnen of leefstijlveranderingen adviseren.

Operatie

Een internist opereert nooit, maar kan dat wel adviseren. Als er een operatie nodig is, verwijst de internist u naar de juiste specialist, bijvoorbeeld een chirurg.

Preventie

Soms schrijft de internist bij bepaalde gezondheidsklachten medicijnen voor waarmee de ontwikkeling van nieuwe (ernstige) aandoeningen kunnen worden voorkomen.

Coördinatie

Internisten zijn vaak belast met de coördinatie en afstemming van zorg rondom een patiënt waarbij verschillende specialisten betrokken zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de zorg rondom een operatie, in het behandeltraject van kanker of bij patiënten, die voor meerdere (chronische) ziekten behandeld worden met een veelheid aan medicijnen.

Aandachtspunten

Interne geneeskunde is een veelomvattend vakgebied, dat door algemeen internisten wordt uitgeoefend. Steeds vaker kiezen internisten een aandachtsgebied, waarin zij zich verder bekwamen. Indien nodig werken de internisten van het Beatrixziekenhuis samen met (gespecialiseerde afdelingen in):

 • het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht);
 • het UMC-Utrecht;
 • het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam;
 • de Daniël den Hoedkliniek;
 • de bloedbank.

De speciale aandachtsgebieden binnen de interne geneeskunde zijn:

Allergologie

Internisten met het aandachtsgebied "klinische immunologie en allergologie" houden zich bezig met afweerstoornissen en overgevoeligheidsreacties, zoals

 • "immuundeficiënties" (tekortschietende afweer);
 • auto-immuunziekten (ziekten waarbij de afweer zich op het eigen lichaam richt), ontsteking van de bloedvaten (vasculitiden);
 • ziekten berustend op overgevoeligheidsreacties (allergie).

Ook transplantatie-immunologie (het beïnvloeden van afweer, zodat transplantatie mogelijk is) hoort bij het vak. Er is een overlap met vakken als reumatologie, neurologie, longziekten, cardiologie, keel-neus- en oorheelkunde, oogheelkunde en dermatologie. In het Beatrixziekenhuis is geen internist-allergoloog aanwezig.

Bloedtransfusiegeneeskunde

Bloedtransfusiegeneeskunde houdt zich bezig met het verwerven, geschikt maken en toepassen van menselijke bloedbestanddelen voor (ondersteuning van) de behandeling van patiënten in alle disciplines van de geneeskunde.

Endocrinologie

De endocrinologie houdt zich bezig met hormoon- en stofwisselingsziekten. Bekende voorbeelden hiervan zijn:

 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • schildklieraandoeningen (hypo- of hyperthyreoidie);
 • stoornissen in de functies van de bijnier, de hypofyse en de geslachtshormonen;
 • botontkalking (osteoporose).

Hematologie

De hematologie richt zich op de diagnostiek en behandeling van ziekten van het bloed, van de bloedvormende en lymfatische weefsels en van stoornissen in de hemostase (bloedstelping). De hematoloog behandelt:

 • kwaadaardige ziekten van het bloed (leukemie);
 • ziekten van de lymfeklieren (Non-Hodgkin lymfoom en ziekte van Hodgkin);
 • de ziekte van Kahler en andere plasmacelaandoeningen;
 • bloedarmoede;
 • thrombopenie (te weinig bloedplaatjes);
 • hemochromatose (ijzerstapeling);
 • de oorzaak van een verhoogde bloedingsneiging of juist van thrombose.

Infectieziekten

Infectieziekten houdt zich bezig met de klinische diagnostiek, behandeling en preventie van infecties. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met medische microbiologen en andere specialismen in het Beatrixziekenhuis. De internisten worden vaak bij de behandeling van een patiënt met een infectie betrokken.

Intensive Care

Intensivisten behandelen patiënten met levensbedreigende stoornissen, in één of meer vitale functies, zoals

 • bewustzijn;
 • ademhaling;
 • bloedsomloop;
 • nierfunctie;
 • leverfunctie;
 • temperatuurregulatie;
 • bloedstolling.

Op de Intensive Care wordt u behandeld door een intensivist (een arts die na de specialisatie een aanvullende opleiding in intensive care geneeskunde heeft gevolgd). In het Beatrixziekenhuis werken een internist-intensivist en anaesthesioloog-intensivist.

Alle specialisten in het Beatrixziekenhuis kunnen patiënten laten opnemen op de Intensive Care afdeling. De behandeling dragen ze dan over aan de intensivist, maar ze blijven zelf wel nauw betrokken.

Klinische farmacologie

De klinische farmacologie houdt zich bezig met onderzoek naar en de toepassing van geneesmiddelen bij de behandeling van patiënten.

Nierziekten

Nierziekten (nefrologie) houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van:

 • nierziekten;
 • ernstige hypertensie (hoge bloeddruk);
 • de diagnostiek en behandeling van acuut en chronisch nierfalen;
 • nierfunctie-vervangende behandeling (dialyse); is in het Beatrixziekenhuis alleen tijdelijk mogelijk op de Intensive Care afdeling bij kritiek zieke patiënten met acuut nierfalen als complicatie van een andere ernstige ziekte;
 • niertransplantatie.

Medische oncologie

Oncologie richt zich op patiënten met kwaadaardige gezwellen. Taken van internist-oncologen zijn o.a. het stellen van de diagnose en het behandelen met medicijnen, bijvoorbeeld met hormonen en chemotherapie. Oncologie wordt uitgeoefend in nauwe samenwerking met andere specialismen, zoals chirurgie en gynaecologie. Ook speciaal opgeleide verpleegkundigen zijn sterk betrokken bij de behandeling en begeleiding van kankerpatienten.

Ouderengeneeskunde

De internist-ouderengeneeskundige heeft een specifieke deskundigheid met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van ingewikkelde problematiek bij oudere patiënten.
Binnen het Beatrixziekenhuis zijn de algemeen internisten mede belast met de zorg voor een vergrijzende en steeds ouder wordende populatie en dragen zij binnen verschillende samenwerkingsverbanden mbt ouderengeneeskunde hun steentje bij.

Vasculaire geneeskunde

De vasculaire geneeskunde richt zich op patiënten die in het verleden te maken hebben gehad met hart- en vaatziekten. Zij kunnen terecht op de vasculaire risicopolikliniek (zie onder 'poliklinieken').

Wie werkt er?

> internisten
> verpleegkundig specialist:
Zij zijn opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren binnen vaste richtlijnen. Verpleegkundig specialisten combineren verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Daarnaast werken zij aan kwaliteitsverbetering.

Afspraak maken

Over het algemeen zal uw eerste contact met een internist via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de internist terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u op twee manieren een afspraak maken: telefonisch of online. Voor het online maken van een afspraak heeft u een patiëntbericht (brief) van uw huisarts nodig waarop een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) vermeld staat.

Is er acute hulp noodzakelijk, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende arts overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis wordt gebracht. Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolders van interne geneeskunde.

Voor meer informatie kunt u de volgende sites bezoeken: