Geriatrie

Het specialisme

Medewerkers van het specialisme Geriatrie hebben zich toegelegd op diagnostiek en behandeling van ouderen. Bij deze ouderen is er vaak sprake van meerdere aandoeningen tegelijk (multimorbiditeit). Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen: hoe kunnen deze worden opgepakt en verbeterd?

Multidisciplinaire aanpak

De klinisch geriater werkt op de poliklinieken en ziet oudere patiënten ook tijdens hun opname in het ziekenhuis. De klinisch geriater werkt met een multidisciplinair team; o.a. fysiotherapeuten, psychologen en gespecialiseerd verpleegkundigen die vanuit verschillende vakgebieden naar uw problemen kijken. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met uw belastbaarheid/kwetsbaarheid.

De behandeling

De geriatrie richt zich niet op een probleem maar op de hele mens. Bij ouderen kan sprake zijn van een andere ziektepresentatie, soms ontbreken specifieke klachten en is alleen sprake van algehele achteruitgang: men heeft meer hulp nodig.

De behandeling is gericht op:

  • verbeteren van het lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren;
  • het streven zo lang mogelijk in de thuissituatie te blijven wonen;
  • het behoud van een goede kwaliteit van leven.

Voorbeelden van problemen van mensen die een geriater bezoeken zijn:

  • vallen en of mobiliteitsproblemen;
  • geheugenproblemen en of gedragsproblemen;
  • somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek;
  • onverklaard verlies van functies: niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen;
  • acute verwardheid/ delier;
  • onbegrepen klachten;
  • (te) veel medicijnen.

Aandachtspunten

Door de toenemende vergrijzing van de bevolking vormen ouderen een groot deel van de patiëntenpopulatie. Ruim 25% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, is 70 jaar of ouder (400.000 in Nederland per jaar).

Kwetsbare ouderen - tijdens opname in het Beatrixziekenhuis

Het ziekenhuis vervult een belangrijke rol bij het verlenen van behandeling en zorg aan ouderen. Steeds vaker gaat het om zogenaamde 'kwetsbare ouderen'. 'Kwetsbaarheid’ is geen ziekte, maar een verzameling risicofactoren. Kwetsbaarheid bij ouderen betekent een verhoogd risico op (vooral) verlies aan fysieke functies en (hierdoor) minder zelfstandigheid.

Om in het Beatrixziekenhuis opgenomen ouderen zo goed mogelijk te begeleiden kan het geriatrieteam worden ingezet. Ze zijn gericht op het snel herkennen van risicopatiënten en hen gerichte zorg te bieden. Dit is gericht op kortere opnames en het behoud van zelfredzaamheid.

Wie werkt er?

De klinisch geriater in het Beatrixziekenhuis werkt nauw samen met huisartsen, het GOAC en specialisten ouderengeneeskunde.

Het geriatrie-team bestaat uit:

Afspraak maken

Over het algemeen zal uw eerste contact met de geriater via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de geriater terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Voor een afspraak op de polikliniek Geriatrie, neemt u telefonisch contact op met het secretariaat geriatrie via telefoonnummer (0183) 64 48 06. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur. Wanneer u buiten deze tijden belt, dan kunt u een bericht inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de onderstaande sites bezoeken: