Voorafgaand aan uw opname

In overleg met uw specialist is besloten dat u wordt opgenomen voor een behandeling en/of operatie in het ziekenhuis. De specialist bespreekt met u hoe lang uw opname ongeveer zal duren. Een week voor de operatie ontvangt u van ons een brief met daarin de definitieve datum van de operatie. Uiterlijk twee dagen voor de operatie bellen wij u om de datum te bevestigen. Mocht er op die dag een spoedgeval tussendoor komen, dan heeft die patiënt voorrang. Wanneer u tijdens de wachttijd niet op uw huisadres verblijft, kunt u dit doorgeven aan bureau opname. U kunt contact opnemen met bureau opname op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur, telefoonnummer (0183) 64 44 49.

Verandering in uw gezondheidstoestand

Neem bij een verandering in uw gezondheidstoestand voorafgaand aan uw opname altijd even contact op met uw behandelend arts.

Contactpersoon

Spreek van tevoren met uw familie of vrienden af wie inlichtingen over uw gezondheidstoestand kan vragen. Dit zijn één of twee contactpersonen. In noodgevallen zal met deze persoon contact worden opgenomen. In principe geeft het ziekenhuis geen informatie aan derden, tenzij u daar zelf om vraagt.
De contactpersoon kan eventueel via de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse een afspraak maken voor een gesprek met de behandelend arts of een extra bezoekgelegenheid.

Resistente bacterieën

In het Beatrixziekenhuis proberen we het optreden van infecties bij patiënten zo veel mogelijk te voorkomen. Om uit te sluiten dat u een resistente bacterie (BRMO) bij u draagt, bijvoorbeeld MRSA, willen we u vragen om onderstaande vragen te beantwoorden. Meer informatie over BRMO of MRSA, vindt op de pagina's 'Resistente bacterie (BRMO)' en 'Ziekenhuisbacterie (MRSA)'.

  • Is u ooit medegedeeld dat u besmet bent met een resistente bacterie, bijvoorbeeld de bacterie MRSA?
  • Bent u de afgelopen twee maanden woonachtig geweest op een opvang voor asielzoekers?
  • Bent u in de afgelopen zes maanden opgenomen geweest in een buitenlands of Nederlands ziekenhuis?
  • Bent u de afgelopen twee maanden beroepsmatig of in u privésituatie in contact geweest met iemand die MRSA heeft?
  • Bent u beroepsmatig in contact geweest met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens en/of woont u op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?

Indien deze vragenlijst voor uw kind door u als ouder wordt ingevuld:

  • Is uw kind in het buitenland geboren en minder dan één jaar in Nederland?

Kunt u één van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Geeft u dit dan voor uw opname door aan uw behandelend arts. Wanneer u besmet bent met een resistente bacterie, kan uw opname in het ziekenhuis namelijk mogelijk worden uitgesteld.

Wel of niet reanimeren in het Beatrixziekenhuis

Iedere patiënt die in ons ziekenhuis een hartstilstand krijgt, wordt in principe gereanimeerd. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  • Als u tevoren heeft laten weten dit niet te willen.
  • Als uw arts dit medisch zinloos vindt.

Wij vinden het belangrijk dat al onze patiënten optimaal betrokken zijn bij hun behandeling. Daarom vragen wij u (als u 16 jaar of ouder bent) bij opname hoe u denkt over reanimatie. Hiermee kunnen wij dan rekening houden. In de folder 'Wel of niet reanimeren in het Beatrixziekenhuis' leest u wat reanimeren is en welke mogelijkheden er zijn.

Opmerkingen en suggesties

Alle medewerkers van het Beatrixziekenhuis doen hun best uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties: maak dit kenbaar! Op de afdelingen en bij de receptie liggen hiervoor speciale formulieren. Het is belangrijk dat u tevreden kunt zijn over uw verblijf in het ziekenhuis. Patiënten krijgen een folder waarin staat hoe ze een digitale enquête in kunnen vullen.