Het recht op informatie

Rivas werkt volgens het Planetree-concept van mensgerichte zorg. Een van de belangrijke componenten daarbij is eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie. U heeft recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand en behandelmogelijkheden. Hoe beter u op de hoogte bent van uw situatie, hoe beter u verantwoorde ingrijpende beslissingen kan nemen en keuzes kan maken. Daarom is het belangrijk om uitstekend geïnformeerd te zijn en op grond daarvan samen met uw behandelaar een weloverwogen beslissing nemen over uw onderzoek of behandeling.

Zo bent u betrokken bij het verloop van het herstel en houdt u de regie. Het gaat om een gelijkwaardige relatie, waarin u en/of uw familie mogen en kunnen kiezen voor wat u wenselijk of goed acht. Daarnaast kunt u zelf ook al het mogelijke bijdragen voor een goede behandeling, snel herstel of aanpassing aan de situatie. Als patiënt heeft u zelf toegang tot uw (medisch) dossier. U kunt in het cliëntportaal inloggen via www.mijnrivas.nl.

Onze professionals hebben allen de verantwoordelijkheid om op deelgebieden patiënten goed te informeren. Ze zijn daar - gezien hun kennis/opleiding - allen goed voor toegerust. In hun functiebeschrijvingen en beroepscode staan voorlichtings- en instructietaken expliciet beschreven.
Voorafgaand aan een onderzoek of behandeling goed informeren. Dat kan mondeling of schriftelijk, maar altijd op een voor u begrijpelijke manier. De zorgverlener moet u informeren over:

  • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
  • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
  • de te verwachten gevolgen en de risico’s daarvan voor uw gezondheid;
  • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Aan wie wordt informatie verstrekt?

  • aan de patiënt zelf als deze 16 jaar of ouder is;
  • aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen 12 en 16 jaar is;
  • aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (dus als iemand op grond van leeftijd of verstandelijke vermogens zelf niet in staat is beslissingen te nemen).

Manier van informeren

De voorlichting stemmen wij altijd zoveel als mogelijk specifiek af op de patiënt, rekening houdend met achtergrond en rekening houdend met onderwerp. U ontvangt de informatie over uw gezondheid en behandelmogelijkheden in begrijpelijke taal. Waar mogelijk gebeurt dat digitaal en indien u wenst kan een afdruk gemaakt worden. De website van Rivas is daarbij de bron. Indien nodig kan er met hulpmiddelen, tolken, betrokkenen, via familie of personen aangepast worden gecommuniceerd.

Er zijn enkele groepen medewerkers met specifieke achtergrond en voorlichtingstaken; te weten de contactpersonen patiëntenvoorlichting en gespecialiseerd verpleegkundigen. Voor hen zijn voorlichting, instructie en begeleiding de belangrijkste taken. Zij worden ondersteund worden door de afdeling communicatie en het informatiecentrum.

Als u geen informatie wilt

Misschien ontstaat er een situatie waarin u juist geen informatie wilt hebben over uw gezondheid. Als u te kennen geeft geen informatie te willen ontvangen, moet de zorgverlener uw wens in beginsel respecteren. Bestaat hierdoor gevaar voor u en voor anderen dan zal de zorgverlener u toch de minimaal noodzakelijke informatie geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.

In uitzonderlijke gevallen (bij spoedopname, buiten bewustzijn of bij psychiatrische patiënten met suïcide-risico) kan een zorgverlener ervoor kiezen u geen informatie te geven. Dit kan zich voordoen in noodgevallen als direct ingrijpen geboden is. Ook kan een zorgverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden als hij vreest dat deze tot ernstige schade voor u zal leiden. De zorgverlener is echter wel verplicht om hierover overleg te plegen met een andere zorgverlener. Bovendien behoort hij, als het mogelijk is, de informatie op een later tijdstip alsnog aan u te verstrekken.

Uw informatierechten en verantwoordelijkheden

U kunt in het proces van informatieoverdracht zelf een belangrijke rol spelen. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren uw vragen op papier zetten, iemand meenemen of het gesprek opnemen. Zeker als iets nog onduidelijk is of als u twijfels heeft, schroom dan niet om een extra toelichting te vragen.

Anderzijds bent u verantwoordelijk om naar beste weten inlichtingen te geven en de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid