Privacy en inzage gegevens

Rivas Zorggroep vindt u privacy erg belangrijk en stelt hiervoor alles in het werk om uw privacy te beschermen.  Rivas verwerkt uw persoonsgegevens waaronder medische gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), de wet publieke gezondheidszorg (WPG) en de wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Om u goed van dienst te kunnen zijn, worden binnen Rivas verschillende gegevens over u vastgelegd. Deze gegevens worden vastgelegd in het Rivas Elektronisch Dossier.

Uw gegevens bij Rivas

Binnen Rivas Zorggroep worden gegevens over u vastgelegd. De verwerking van deze gegevens verloopt via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft het recht kennis te nemen van de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens. U kunt bijvoorbeeld inzage en/of een afschrift aanvragen via dit formulier van de gegevens die zijn opgenomen. Lees hier meer informatie.

Wie krijgen uw gegevens te zien?

Binnen en buiten Rivas worden gegevens die op u betrekking hebben zo nodig aan de volgende personen, afdelingen of instellingen verstrekt:

  • Zorgverleners betrokken bij de directe hulpverlening;
  • Bureau Opname;
  • ZorgControl;
  • Financiële administratie;
  • Zorgverzekeraars.

Uw gegevens mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, worden gegeven.

Het privacyreglement

Rivas gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De regels die zij hierbij hanteert, zijn opgenomen in het privacyreglement. 

Vragen en klachten

Als u vindt dat Rivas niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@verwijder-dit.rivas.nl of met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (dhr. Kemink) via privacy@verwijder-dit.rivas.nl