Over Rivas Privacy en inzage

Privacy en inzage gegevens

Rivas Zorggroep vindt uw privacy erg belangrijk en stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Rivas verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet zorg en dwang (Wzd), de wet publieke gezondheidszorg (WPG) en de wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Om u goed van dienst te kunnen zijn, worden binnen Rivas verschillende gegevens over u vastgelegd, bijvoorbeeld in het cliëntportaal MijnRivas Als cliënt van Rivas heeft u recht op de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Hier leest u meer informatie over uw recht op privacy en inzage en hoe Rivas hiermee omgaat.

Uw gegevens bij Rivas

Uw zorgverleners leggen uw gegevens vast in een dossier, bijvoorbeeld als u in het Beatrixziekenhuis wordt behandeld of verhuist naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis of cliënt bent van Rivas wijkverpleging. Zo’n dossier bevat niet alleen tekst, zoals verwijsbrieven en resultaten van onderzoek, maar bijvoorbeeld ook röntgenfoto’s. Bij elkaar vormen deze gegevens een beschrijving van het verloop van de behandeling, zorg en diensten die u heeft gehad.
Verschillende zorgverleners, zoals medisch-specialisten, verpleegkundigen en paramedici zoals fysiotherapeuten, houden patiëntgegevens bij. Gegevens uit het dossier moeten minimaal 20 jaar worden bewaard. Na die tijd vernietigt de zorgverlener de gegevens, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren.

Uw zorgverlener moet vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Uw gegevens mogen ook niet zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden worden gegeven. Ook moeten onderzoek en behandeling worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Als anderen bij een onderzoek of behandeling aanwezig willen zijn, is daarvoor uw toestemming nodig.

In een zeer spoedeisende situatie, bijvoorbeeld als u op de Spoedeisende Hulp binnenkomt en u zelf niet bij bewustzijn bent om de zorgverleners te informeren, mogen wij ook zonder uw expliciete toestemming uw gegevens inzien.

Wie krijgen gegevens van u te zien?

Binnen en buiten Rivas worden gegevens die op u betrekking hebben zo nodig aan de volgende personen, afdelingen of instellingen verstrekt:

• Zorgverleners betrokken bij de directe hulpverlening;
• Bureau Opname;
• ZorgControl;
• Financiële administratie;
• Zorgverzekeraars.

Uw gegevens mogen niet zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, worden gegeven.

Rivas kan uw (geanonimiseerde) gegevens delen met derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Privacyreglement

Rivas gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De regels die hierbij worden gehanteerd, zijn opgenomen in het privacyreglement.

Recht op inzage

Het recht op inzage in of afschriften van uw dossier is in het privacyreglement geregeld. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u inzage in uw dossier wilt hebben. U heeft het recht om uw dossier in te zien, hiervoor kunt u een afspraak maken met uw behandelaar. U heeft niet het recht om uw dossier mee te nemen. Als u afschriften (kopieën) wilt aanvragen, vult u dan het aanvraagformulier in.

U mag alle gegevens in uw dossier inzien die over uzelf gaan. Persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener en gegevens die over iemand anders gaan, mag u niet inzien. Als uw dossier informatie over anderen bevat, bijvoorbeeld familieleden, mogen hulpverleners niet zomaar die gegevens aan u verstrekken. De betreffende passages worden afgeplakt of uit het dossier verwijderd.

Wie mag een dossier inzien en opvragen?

Niemand anders dan u, uw behandelaar en andere zorgverleners, die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Dus ook geen familie of partner, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming
voor geeft. U doet dit door iemand schriftelijk te machtigen. Er is een aantal situaties waarin het dossier van een ander wel mag worden ingezien. Bijvoorbeeld als iemand optreedt als vertegenwoordiger van de patiënt, zoals een gezagdragende ouder of een door de rechter benoemde curator of mentor. Het moet voor de hulpverlener duidelijk zijn dat deze in het belang van de patiënt handelt.

Machtigingsformulier

U kunt hier het machtigingsformulier om uw dossier op te vragen bekijken en downloaden.

Inzage in gegevens van een overledene

Nabestaanden hebben niet automatisch recht op inzage in het dossier van een overleden familielid. Toch kunt u na overlijden van een familielid nog vragen hebben. Bespreek dit met de zorgverlener. De hoofdregel voor gegevensverstrekking (kopie/afschrift) na overlijden staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Sinds 1 januari 2020 is hierin wettelijk vastgelegd dat nabestaanden inzage kunnen krijgen:

 1. Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
 2. Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een melding van een incident is ontvangen;
 3. ‘Voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
 4. Voor de ouders en voogd van een overleden kind <16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.

Terugkomend op punt 3, het ‘zwaarwegend belang’. De cumulatieve criteria vallend onder het zwaarwegend belang:
a) degene die stelt dat hij een zwaarwegend belang heeft, moet met voldoende concrete aanwijzingen aannemelijk maken dat dit belang mogelijk wordt geschaad, én
b) diegene moet aannemelijk maken dat inzage noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door het aanvraagformulier in te vullen en een brief mee te sturen waarin u de motivatie van uw verzoek toelicht

Verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en verzet

U kunt onjuistheden in het dossier laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens door Rivas. Een verzoek hiertoe kunt u doen met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

U kunt verzoeken om gedeelten uit het dossier te laten verwijderen of het gehele dossier te laten vernietigen. Als u een aanvulling heeft, moet Rivas dit aan het dossier toevoegen, ongeacht of uw zorgverlener het daarmee eens is. Rivas reageert binnen een maand schriftelijk of per e-mail op uw verzoek. Bij complexe of omvangrijke verzoeken kan die termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. Wanneer Rivas uw gegevens niet wil verwijderen of vernietigen, laten wij u weten waarom niet.

Verzoek door ouders

Wilt u inzage, (gedeeltelijk) afschrift, verbetering aanvulling, verwijdering of afscherming van het dossier van uw kind, dan gelden de volgende regels:

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar?
  De gezagdragende ouder(s)/voogd moet de aanvraag ondertekenen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs bijvoegen. Uw kind hoeft niet te tekenen.
 • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar?
  Dan moeten zowel uw kind als de gezagdragende ouder(s)/voogd de aanvraag ondertekenen en moet van beiden een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden bijgevoegd.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder?
  Als ouder/voogd heeft u geen zelfstandig recht op inzage. Uw kind moet zelf de aanvraag ondertekenen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs bijvoegen. Eventueel mag uw kind u machtigen.

Verzoek door gemachtigde

Het verstrekken van inzage, (gedeeltelijk) afschrift, verbetering aanvulling, verwijdering of afscherming van het dossier aan een ander dan de cliënt zelf, wordt in beginsel uitsluitend gedaan na een machtiging van de cliënt, inclusief kopie van een geldig identiteitsbewijs van de cliënt én de gemachtigde. Voor ouders van kinderen tot 16 jaar gelden andere regels, zie hierboven.

Kopie identiteitsbewijs

Iedereen die het aanvraagformulier ondertekent, dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te voegen.
Bij het uitvoeren van bovenstaande rechten op (medische) dossiers moet Rivas de identiteit van de verzoeker (en zo nodig de cliënt) vaststellen. Om de identiteit vast te stellen vragen we u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Voor het bijvoegen hiervan adviseert Rivas de richtlijnen te volgen vanuit de rijksoverheid om veilig een kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Hier leest u meer informatie.

Rivas gebruikt de kopie van identiteitsbewijs alleen gedurende de periode dat er uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Hierna wordt de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigd.

Kosten

Het eerste kopie van het dossier wordt kosteloos verstrekt. Bij aanvullende kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Onderzoek en kwaliteit van zorg

Tot slot: Rivas is verplicht de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Hiertoe verricht Rivas zelf onderzoek en doet het mee aan landelijke gegevensverzameling. Bij dat onderzoek worden gegevens over cliënten gebruikt, bijvoorbeeld over de reden van opnames, over complicaties, over infecties en over behandelingen. Deze gegevens worden anoniem gebruikt om de kwaliteit van de zorg in de toekomst te verbeteren. Wij gaan er vanuit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat uw gegevens gebruikt worden voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Als u dat niet wilt of als u van mening bent dat Rivas niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dan kunt u dat aangeven.

Vragen en klachten

Als u vindt dat Rivas niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@rivas.nl of met de functionaris Gegevensbescherming via privacy@rivas.nl.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rivas Zorglijn 0900-8440. De medewerkers verbinden u door met de verantwoordelijk medewerker.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid